Banner PMI Infra

De informatie op deze website is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PMI Infra staat er niet voor in dat de op of door middel van de website verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Evenmin staat PMI Infra er voor in dat het gebruik ervan leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

De website kan hyperlinks naar websites bevatten van derden, waarover PMI Infra geen zeggenschap heeft. PMI Infra staat er niet voor in dat de informatie op deze websites juist, volledig en actueel is. De hyperlinks naar websites van derden impliceren op geen enkele wijze de goedkeuring door PMI Infra van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met degenen die deze websites exploiteren.

PMI Infra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit: het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de daarop of daardoor verstrekte informatie; het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks naar websites van derden en de daarop of daardoor verstrekte informatie

De auteursrechten op de website en de daarop opgenomen informatie berusten bij PMI Infra, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de informatie voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.

PMI Infra kan te allen tijde de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen zonder mededeling aan de gebruikers.

Indien je klachten hebt over de website, kun je contact opnemen met PMI Infra: info@PMI-Infra.nl